Dinh Dưỡng Học Đường

Dinh Dưỡng Học Đường là những thông tin về thực đơn bữa ăn hàng ngày tại trường nhằm giúp phụ huynh có đầy đủ thông tin về bữa ăn hàng ngày của học sinh trong tháng.

THỰC ĐƠN THÁNG 10/2023 TẠI CIS LÀO CAI

THỰC ĐƠN THÁNG 11/2023 TẠI CIS LÀO CAI

THỰC ĐƠN THÁNG 12/2023 TẠI CIS LÀO CAI

THỰC ĐƠN THÁNG 01/2024 TẠI CIS LÀO CAI

THỰC ĐƠN THÁNG 02/2024 TẠI CIS LÀO CAI

THỰC ĐƠN THÁNG 03/2024 TẠI CIS LÀO CAI

THỰC ĐƠN THÁNG 04/2024 TẠI CIS LÀO CAI

THỰC ĐƠN THÁNG 05/2024 TẠI CIS LÀO CAI