CHƯƠNG trình Quốc tế học Tại cis lào cai

Năm học đầu tiên 2022 - 2023 chỉ tuyển sinh hệ quốc tế từ lớp 1 đến lớp 8.

KINDER
GARTEN

BẬC TIỂU HỌC

Nhận học sinh từ 6 tuổi đến 10 tuổi

Xem chi tiết

Nhìn này – Tôi đã sẵn sàng học lớp 1!

Lớp 1

Sáng kiến ở khắp mọi nơi.

Lớp 2

Lớp 3 tuy bận rộn nhưng rất thú vị.

Lớp 3

Nhiều chủ đề cần được khám phá.

Lớp 4

Mình có thể học được gì từ những người bạn có góc nhìn khác mình?

Lớp 5

ELEMEN
TARY

Năm học đầu tiên 2022 - 2023 chỉ tuyển sinh hệ quốc tế, chương trình Trung học từ lớp 6 đến lớp 8.

Ở lớp 6 học sinh tập chịu trách nhiệm và tự lập.

Lớp 6

Tôi đang học trung học! Lớp 7 thật tuyệt và thử thách.

Lớp 7

Ở lớp 8, học sinh hiểu về bản thân và thế giới xung quanh.

Lớp 8

BILINGUAL
PROGRAM

HỆ QUỐC TẾ
CHƯƠNG TRÌNH PHỔ
THÔNG

Chương trình học

Chương trình giảng dạy của Bộ giáo dục Alberta

Chương trình giảng dạy của Alberta được thành lập dựa trên 4 chủ điểm chính (4 key learning themes)

Các chủ điểm này được áp dụng xuyên suốt các khối lớp ở tất cả các môn học. Sự chú trọng này nhằm đảm bảo rằng tất cả các lớp học sẽ là nền tảng giáo dục vượt trội. Giúp trang bị cho học sinh các kỹ năng đọc, viết, toán học cơ bản, đồng thời học sinh có cơ hội tiếp cận với các nghiên cứu khoa học quan trọng về lịch sử Canada, Việt Nam và Thế giới.

01

Kỹ năng đọc và viết

02

Kỹ năng làm việc với các con số

03

Kỹ năng làm việc với con người & xã hội

04

CÁC Kỹ năng thực tế