PHILIP DAFYDD HAY

Cử nhân Chuyên ngành Lịch sử Nghệ thuật, Đại học Alberta Edmonton, Canada
2009

STEPHEN JOSHEP LEVAC

Cử nhân Giáo dục, Đại học Queen, Kingston, ON, 2022 và Cử nhân nghệ thuật, Đại học Bishop’s, Sherbrooke, QC, 2021

KAITLYN MOLO

Cử nhân Giáo dục bậc Tiểu học, Đại học Alberta, 2021

LISA COYNE

Cử nhân ngành Giáo dục, Đại học Alberta, 2015

NICOLE TAPAJNA

Thạc sĩ chuyên ngành Âm ngữ trị liệu tại Đại học Wayne State, Detroit, Michigan, Mỹ