Chương trình học

BẬC TIỂU HỌC

Kỹ năng đọc và viết không chỉ là về đọc và viết, cũng như kỹ năng làm việc với những con số không chỉ đơn thuần là Toán học. Biết đọc biết viết và tính toán mở ra nhiều cánh cửa khám phá thế giới!

Chính bạn cùng cộng đồng xung quanh và trường học sẽ giúp mở ra những cánh cửa đó cho con bạn, mang đến cho các em những cơ hội không giới hạn.

Từ Mẫu giáo đến lớp 12, con bạn sẽ phát triển và sử dụng nhiều kỹ năng trong chiến lược đọc viết và tính toán để hiểu và xây dựng thế giới xung quanh.

ELEMEN
TARY

HỆ QUỐC TẾ
CHƯƠNG TRÌNH SONG NGỮ
CHUẨN OXFORD

01

Nghệ thuật

02

Ngữ văn Anh

03

Sức khỏe và
Kỹ năng sống

04

Toán học

05

Âm nhạc

06

Giáo dục Thể chất

07

Khoa học

08

Nghiên cứu Xã hội